logo bip

Rekrutacja

 

Zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola

Serdecznie zapraszamy dnia 19.06. 2023 roku o godzinie 15:30 na zebranie dyrektora z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Uwaga! Proszę nie przyprowadzać na zebranie dzieci.

Pozdrawiam, Anna Lasecka

Rekrutacja na rok szkolny 2024 / 2025

Adres do logowania w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/25:

www.walcz.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 rozpocznie się z dniem 04 marca 2024 roku drogą elektroniczną.
Adres do zalogowania udostępniony zostanie w późniejszym terminie!!!
Terminy i rodzaj czynności związanych z rekrutacją określa zarządzenie burmistrza:

Zasady rekrutacji

1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

6. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkola określa do końca stycznia organ prowadzący.

8. Organ prowadzący do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria, maja jednakową wartość.

10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11. Wniosek, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, w którym określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, od najbardziej do najmniej preferowanych.

12. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Sekcja BIP

logo bip

Informacje podstawowe

O informacji publicznej

Komunikaty

Redakcja BIP

Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu
Odpowiedzialność:
– Redaktor strony podmiotowej BIP,
– Zarządzanie publikacjami w BIP
Telefon: +48 67 258 31 99
Email: pp5walcz@wp.pl

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content