logo bip

Organy Przedszkola

Organami Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu są

  • Dyrektor przedszkola.
  • Rada Pedagogiczna.
  • Rada Rodziców przedszkola.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie Prawo oświatowe i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR
Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie Prawo oświatowe i ustawie Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 42 STATUTU.

Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu jest pani Anna Lasecka.

RADA PEDAGOGICZNA
Rada Pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone zostały w § 43 STATUTU.

RADA RODZICÓW
Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może był sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada rodziców jest organem społecznym. Członkowie Rady Rodziców wybierani są podczas zebrań grupowych rodziców. Skład rady może być rok rocznie uzupełniany.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny i dyrektora z wnioskami i opiniami w zakresie wszelkich spraw przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w § 45 STATUTU.

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content