logo bip

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informuję, iż:

1) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci. Poniżej wskazujemy pełne dane administratora:

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu, ul. F. Chopina 19-21,
78-600 Wałcz

w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Arkadiusz Kubowicz, e-mail: doradca@odowalcz.pl

3) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci uzyskane w trakcie rekrutacji do szkoły oraz w trakcie pobytu i nauki dziecka wykorzystujemy (przetwarzamy) w następujących celach:

a) wykonania ciążących na nas obowiązków ustawowych i statutowych np.: sporządzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz innymi obowiązującymi nas przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody,

4) Z danych potrzebnych do realizacji naszych obowiązków będziemy korzystać:

a) przez czas wykonania wszelkich obowiązków ustawowych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub

c) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne − przez czas zgodny z obowiązującymi nas przepisami.

5) Państwa dane przekazujemy lub możemy przekazywać:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

Ø organom władzy publicznej,

Ø podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa,

Ø podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,

6) Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach prawa przysługuje Państwu prawo:

· dostępu do treści swoich danych;

· prawo ich sprostowania,

· prawo ich usunięcia, w tym prawo do bycia zapomnianym,

· prawo ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do przenoszenia danych,

· prawo wniesienia sprzeciwu,

· prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przepis prawa, Administrator uprawniony będzie do kontynuowania przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisie.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Administratora wskazanej w punkcie 1) powyżej lub kontaktując się z Inspektorem ochrony danych wskazanym w punkcie 2).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

7) przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy.

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, których dane dotyczą.

10) podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu, ul. F. Chopina 19-21, 78-600 Wałcz

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Arkadiusz Kubowicz, e-mail: doradca@odowalcz.pl

3. W posiadanie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres działalności, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail, weszliśmy wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zapytań, a także korzystając z ogólnodostępnych baz danych.

4. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa wyżej, są przez nas przetwarzane wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu, a także przez czas ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające w umowy.

7. Osobom, których dane Przedszkole Publiczne nr 5 przetwarza przysługują prawa:

· dostępu do swoich danych,

· sprostowania (poprawiania) danych,

· usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art.. 17 RODO),

· do ograniczenia przetwarzania danych,

· do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania i realizacji postanowień umowy.

Sekcja BIP

logo bip

Informacje podstawowe

Komunikaty

O informacji publicznej

Redakcja BIP

Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu
Odpowiedzialność:
– Redaktor strony podmiotowej BIP,
– Zarządzanie publikacjami w BIP
Telefon: +48 67 258 31 99
Email: kontakt@przedszkole5.walcz.pl

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content