logo bip

Zasady korzystania z wyżywienia

PODSTAWA PRAWNA:
– art. 106  ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)

 POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1

 1. W Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu, zwanym dalej „przedszkolem”,  funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci i personelu. Nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć.
2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci i pracowników przedszkola z wydawanych posiłków.
3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

WARUNKI  KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
§ 2

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
1) śniadanie 
2) obiad
3) podwieczorek
3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie dekadowym. Ich treść ustala referent i kucharka,na zatwierdza dyrektor.
5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
7. Posiłki wydawane są z kuchni przez personel kuchenny a następnie rozwożone przez pracowników do prac lekkich do poszczególnych sal zajęć  w godzinach:
1) Śniadanie  8:00
2) Obiad: 11:30
3) Podwieczorek 14:30
8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym dniu i pracowników korzystających z wyżywienia.
9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce (przedszkole nie prowadzi sprzedaży na wynos).

 UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
§ 3

 1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:
1) dzieci,
2) pracownicy zatrudnieni w przedszkolu.

 USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 4

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
2. Opłaty za posiłki pokrywają:
1) rodzice dzieci /prawni opiekunowie/
2) pracownicy przedszkola,
3) MOPS w Wałczu -dofinansowanie dzieciom wskazanym  przez Ośrodek do korzystania z wyżywienia,
4) GOPS w Wałczu-dofinansowanie dzieciom wskazanym  przez Ośrodek do korzystania z wyżywienia.
3. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Koszt wyżywienia dziecka i personelu obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków – (koszt wsadu do kotła).
5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. Pracownicy korzystający z wyżywienia wykupują dzienną rację pokarmową stosowaną u dzieci przedszkolnych na podstawie ustalonych norm żywienia przez Instytut Żywności i Żywienia.
7. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci i personelu przyjmuje się iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu oraz stawka żywieniowa. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci oraz pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolu określona jest przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym
8. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z  normami  żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym.  Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy.

 WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
§ 5

 1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za dany miesiąc znajduje  się u referentki.
2. Opłatę za wyżywienie dzieci należy wnosić do dnia 15 następnego  miesiąca,  przelewem na konto przedszkola.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest w formie odpisu w następnym miesiącu.
4. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć, prowadzoną przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.
5. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice pozostają dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka .
6. Przy braku terminowej płatności naliczane są odsetki, jak od zaległości podatkowych. Odsetki te doliczane są do ogólnej kwoty zapłaty.
7. W okresie przerwy wakacyjnej  odpłatność za korzystanie z wyżywienia nie jest pobierana.
8. Z powodów organizacyjnych rodzic/opiekun zobowiązany  jest  w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, wynikającej z jego choroby do jak najszybszego  poinformowaniu, o tym fakcie referentkę lub nauczycielkę.
9. W przypadku planowanej nieobecności w przedszkolu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
10. Pracownicy korzystający z wyżywienia  regulują należności za posiłki na konto przedszkola ostatniego dnia miesiąca za faktycznie spożyte posiłki.
11. Dzieciom, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami, MOPS wnosił będzie opłaty na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych z załączoną listą dzieci.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
§ 6

1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach dziennego pobytu.
2. Podczas spożywania posiłków dzieci zachowują się kulturalnie. W tym czasie należy przestrzegać zasad higieny, kultury i bezpieczeństwa.
3. Nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela i robotnicy do prac lekkich.
4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odwożone przez robotników do prac lekkich do zmywalni.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

 1. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych
w niniejszym  regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje dyrektor.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Zarządzenie nr 4/21
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu
z dnia 28.01.2021 roku

W sprawie: dokonania zmian w regulaminie korzystania z wyżywienia z dnia 28. 09.2017 roku.

Na podstawie  art. 106  ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzenie do „Regulaminu korzystania z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi” z dnia 28.09.2017 rok  zmian, dotyczących zwrotu za wyżywienie w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu.

§2

Regulamin przyjmuje się w formie tekstu jednolitego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 01.01.2021 roku.

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content