logo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Finanse Przedszkola - informacje ogólne

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu działa jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Wałcz. Przedszkole jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Na podstawie § 5 STATUTU odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący. Opłatę za przedszkole nalicza się w następnym miesiącu, zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Zgodnie z § 6 STATUTU rodzice wnoszą odpłatność, która obejmuje koszty wyżywienia.

Szczegółowe zasady organizacji żywienia na terenie przedszkola zawarte są w Regulaminie korzystania z wyżywienia.

Sprawozdania finansowe:

Komunikaty z BIP

Rejestry, ewidencja, archiwa

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej,
administracyjnej,
gospodarczej,
innej wynikającej z potrzeb placówki.
Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pózn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pózn. 926 ze zm.).
Dokumentację finansową gromadzi i przechowuje Urząd Miasta Wałcz.

Zamówienia publiczne

O informacji publicznej

Sekcja BIP

logo bip

Informacje podstawowe

O informacji publicznej

Komunikaty z BIP

Redakcja BIP

Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu
Odpowiedzialność:
– Redaktor strony podmiotowej BIP,
– Zarządzanie publikacjami w BIP
Telefon: +48 67 258 31 99
Email: kontakt@przedszkole5.walcz.pl

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content