logo bip
BIP Przedszkola nr 5

Zapytanie ofertowe na produkty żywnościowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

I. Postanowienia ogólne:

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia częściowego na dostawy:
Mięso świeże, wędliny i drób, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery, ryby mrożone i przetwory rybne, wyroby piekarskie

do Publicznego Przedszkola nr 5 im Jasia i Małgosi w Wałczu na cały rok 2022 według formularzy cenowych stanowiących załączniki do niniejszego zamówienia, jak poniżej:

1) Mięso świeże, wędliny i drób – załącznik nr 1

2) Warzywa i owoce – załącznik nr 2

3) Mleko i jego przetwory- załącznik nr 3

4) Artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery- załącznik nr 4

5) Ryby mrożone i przetwory rybne – załącznik nr 5

6) Wyroby piekarskie – załącznik nr 6

7) Miód pszczeli – załącznik nr 7

W ofercie należy uwzględnić:
a. cenę netto i brutto, które będą obowiązywały cały rok 2022

b. wartość netto i brutto złożonego formularza cenowego

Odbiór towaru ,ustalenia ilości i organoleptycznej oceny jakości będą dokonywać każdorazowo upoważnieni pracownicy w/w placówki. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar w terminie , godzinach wskazanych przez Publiczne Przedszkole nr 5 im Jasia i Małgosi , własnym transportem i na własny koszt do kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu przy ul. Chopina 19-21. Dostawy realizowane będą zgodnie z zamówieniem.
II. Zmawiający

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi

78-600 Wałcz

ul. Chopina 19-21

III. Termin wykonania zamówienia :

Termin realizacji zamówienia określa się od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r.

IV. Wykaz Dokumentów wymaganych w ofercie.

Wypełniony formularz cenowy wg wzorów – załączniki

V. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 100%

VI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10:00 :
*drogą elektroniczną na adres pp5walcz@ wp.pl

*osobiście w kancelarii Publicznego Przedszkola nr 5 im Jasia i Małgosi w Wałczu

przy ul. Chopina 19-21

*za pośrednictwem poczty na adres Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi, 78-600 Wałcz , ul. Chopina 19-21

Wypełnioną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, która powinna być oznaczona nazwą i adresem zamawiającego oraz oferenta z dopiskiem częściowego przedmiotu zamówienia . O terminie wpływu ofert drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu. Oferty złożone drogą elektroniczną powinny być złożone w terminie do 10.12.2021r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 12. 2021 r. po godz. 10:30 .
Oferty , które wpłyną po terminie, nie zostaną rozpatrywane.
O wynikach wyboru oferty, Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
VII. Informacje dodatkowe.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Anna Adamczewska
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie częściowego zamówienia publicznego.
VII. Załączniki:

1. Wzór formularza cenowego nr 1

2. Wzór formularza cenowego nr 2

3. Wzór formularza cenowego nr 3

4. Wzór formularza cenowego nr 4

5. Wzór formularza cenowego nr 5

6. Wzór formularza cenowego nr 6

7. Wzór formularza cenowego nr 7

8.Wzór formularza oferty

9. Wzór umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Recent Posts

Rejs statkiem

18 czerwca 4latki uczestniczyły w rejsie rekreacyjnym po zatoce statkami Marta

Read

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content